Säännöt

Suomen Urologiyhdistys ry:n säännöt, voimassa 16.11.2016 alkaen

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Urologiyhdistys – Finlands Urologförening ry.

Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää nimitystä Finnish Urological Association.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
3 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urologian tieteellistä ja ammatillista kehitystä Suomessa sekä urologien kollegiaalista yhteistoimintaa. Tarkoitustaan varten yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmätilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa, antaa asiantuntijalausuntoja sekä käyttää muita edellisiin verrattavia lain sallimia menettelytapoja.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi hakea urologian erikoislääkäri tai urologiaan erikoistuva lääkäri. Myös tieteellisellä tai käytännön toiminnalla suurta kiinnostusta urologiaan tai sitä lähellä oleviin tieteenhaaroihin osoittautunut lääkäri voi hakea yhdistyksen jäseneksi. Kaksi jäsentä suosittelee jäseneksi, ja johtokunta hyväksyy jäsenyyden.

Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla kirjallisesti johtokunnalle tai jos kahtena perättäisenä vuotena huomautuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa. 

5 § Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneksi kutsumiseen tarvitaan yhden yleisen kokouksen päätös ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen johtokunnan muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä, joilla on äänioikeus. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Lisäksi johtokunnan kokouksiin osallistuvat sihteeri, rahastonhoitaja, urologisen lehden Urologia Fennican päätoimittaja ja urologiaan erikoistuvien edustaja, joilla ei ole äänivaltaa.

Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa. Se on päätösvaltainen kolmen äänivaltaisen jäsenen läsnä ollessa. Ilman erityistä syytä älköön puheenjohtajaksi valittako samaa henkilöä useampaa kuin 3 vuotta peräkkäin.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras- tai joulukuussa. Vuosikokouksessa:

Valitaan johtokunta

Valitaan yksi tilin- tai toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö.

Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

Määrätään jäsenmaksu seuraavaksi toimintakaudeksi.

Käsitellään muut asiat. 

8 § Yhdistyksen tilit päätetään kerran vuodessa syyskuun 30. päivänä.

9 § Yhdistys kutsutaan koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta ilmoituksella

www.urologiyhdistys.fi nettisivuilla, Urologia Fennicassa, sähköpostilla tai kirjeellä.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin kanssa.
11 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutos hyväksytään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.
12 § Yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkamispäätökseen tarvitaan ¾ äänten enemmistö. Kokouksessa päätetään, millä tavalla sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 3§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi.